بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Perforatum Hypericum جمع آوری شده از درازنو وگرمابدشت دراستان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

 این مطالعه در ایستگاه تحقیقات چالکی مرکز تحقیقات منابع طبیعی گلستان با ارتفاع 85 متر از سطح دریا ومیزان متوسط بارندگی 600 میلی متر درخاک سیلتی - کلی – لوم  انجام شد.
گونه مورد مطالعه PerforatumHypericum   بود. بوته های جمع آوری شده از دو مبدأ تفاوتهای ظاهری ازلحاظ اندازه برگ ها وارتفاع بوته داشتند.  دو مبدأ ، شامل گرمابدشت واقع دربیست کیلومتری شرق گرگان با ارتفاع 400 متر وجنگلهای درازنو در 25 کیلومتری غرب گرگان با ارتفاع 1000 متر قرار دارند . بوته های جمع آوری شده ، درپاییز با فواصل 30 سانتی متر روی ردیف و50 سانتی متر بین ردیف کشت شدند وبعد از ظهور حدود 30% گلها سرشاخه های گلدار از 10 سانتی متر انتهایی قطع ودرمحیط آزاد زیر سقف خشک گردید ودرنهایت تولید ماده خشک اندازه گیری شد. برای بررسی تعداد ده بوته به صورت تصادفی انتخاب درطول رویش، زمان شروع رویش زمان گلدهی وپارامترهای ارتفاع بوته ها، تعداد ساقه های گل دهنده تعداد ده بوته به صورت تصادفی انتخاب ثبت شدند.
عملکردماده خشک دربوته های با مبدأ درازنو درسه چین با فاصله بیست روز ازیکدیگر به میزان 945، 1155  و 856.8  درمجموع 2956.8 کیلوگرم درهکتار وبرای مبدأ گرمابدشت، یک چین به میزان 742  کیلوگرم درهکتار بدست آمد که با آزمون T  اختلاف بسیار معنی داری نشان دادند (5.19=  t، 0.01).
تعداد ساقه گل دهنده در دو مبدأ تقریباً برابر و اختلاف معنی دار نداشته اما ارتفاع بوته های نشاء شده با مبدأ درازنو (67.7 سانتی متر) کمتر از بوته های با مبدأ گرمابدشت (120.3سانتی متر) بود که اختلاف معنی داری درسطح 0.01 نشان دادند. همبستگی بین عملکرد سرشاخه گلدار وتعداد ساقه گل دهنده برای گرمابدشت ودرازنو به ترتیب 0.70  و 0.93 بود. 

کلیدواژه‌ها


-  آزادی، (1376). بررسی تاگزونومی تیره گل راعی درایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشگده علوم ، 135 ص.

-  امید بیگی، رضا (1374). رهیافتهای تولید وفرآوری گیاهان دارویی، انتشارات فکر روز، 283 ص.

-  صمصام شریعت ، (1374). پرورش وتکثیر گیاهان دارویی، انتشارات مانی، اصفهان ، 420 ص.

- علیزاده، امین و کوچکی ، ع (1368). کشاورزی وآب وهوا . انتشارات جاوید.

-  کوچکی، ع. سلطانی ، افشین وعزیزی، مهدی. (1376) . اکوفیزیولوژی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، 271 ص.

-  کوچکی، عوض وظریف کتابی، حامد.(1376). کشاورزی ارگانیک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 231 ص.

-  لباسچی، محمد. حسین (1379). بررسی جنبه های اکوفیزیولوژی گل راعی دراکوسیستم های طبیعی و زراعی . رساله دکتری زراعت (گرایش اکولوژی). دانشگاه تربیت مدرس، 114 ص.

- Buter , B., Orlacio, C., Soldati, A. and Berger, K. (1998). Signifocance of Genetic and Environmental aspects in the field cultivation of Hypericum perforatum. Planta medica, bu : 431-437.

- Campbell, M. H. (1985). Germination, emergerce and seedling growth of Hypericum perforatum. Weed Research , 25 : 259-266.

- Cromton, C. W., I.V., jensen, K. I. N., and Hildebrana, P. (1988). The biology of  canadian weeds, Hypericum perforatum L. Canadian journal of plant science. 68: 149-162.

- Mitich, L. W. (1994). Intriguing world of weed common  st. john,s wolt. Weed technology, 8: 658-661.

- Rada, F. O., Gonzalez, J., A20 car, A., Briceno, B. and jaimez, R. (1992). Net photosynthesis- leaf temperature relations in plant species with different height and altiudinal gradienal gradient. Acta oecologica, 13: 535-542.