بهینه‌سازی باززایی و ریشه‌زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه باغبانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 مربی، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

5 کارشناس، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش تکثیر درون شیشه‌ای کارآمد موسیر (Allium stipitatum)، از طریق طبق پیاز بررسی شد. به‌منظور باززایی، ریزنمونه‌های طبق پیاز در محیط کشت MS همراه با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی BA (صفر، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و NAA (صفر، 0.5 و 1 میلی‌گرم در لیتر) کشت شدند. سپس پیازچه‌های باززایی شده برای ریشه‌زایی در محیط کشت MS و ½MS حاوی غلظت‌های مختلف هورمون‌های BA، NAA، IAA و زغال فعال قرار گرفتند. گیاهچه‌های ریشه‌دار شده با موفقیت در شرایط برون شیشه‌ای سازگار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد پیازچه (12.66) در محیط کشت MS حاوی 2 میلی‌گرم بر لیتر BA به همراه 1 میلی‌گرم در لیتر NAA بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد (1.77) و طول ریشه (2.55 سانتی‌متر) پیازچه‌ها در محیط کشت ½MS حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر IAA به همراه 1 گرم بر لیتر زغال فعال مشاهده شد و 100% گیاهان کشت شده در بستر کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس با نسبت 1:2:1 زنده ماندند. باتوجه به کاربردهای فراوان این گیاه و انقراض آن، تهیه دستورالعمل تکثیر سریع موسیر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


- Asghari, F., Hossieni, B., Hassani, A., Asghari, M.R. and Farrokhi, J., 2012. Effect of different hormonal combination on In vitro direct shoot regeneration of basil (Ocimum basilicum). Journal of Agricultural Biotechnology, 4(2): 1-15.

- Ayabe, M. and Sumi, S., 1998. Establishment of novel tissue culture method stems disc culture and practical application to micro propagation of garlic (Allium sativum L.). Plant Cell Reports, 17: 773-779.

- Bonga, J.M. and Von Aderkas, P., 1992. In Vitro Culture of Trees. Nighoff Publishers, Dordereht, 238p.

- Friesen, N. and Sapir, O.F., 2014. A new Allium species from section Molium from Israel: A. akirense (Amaryllidaceae). Phytotaxa Magnolia, 173(2): 140-148.

- Fritsch, R.M. and Abbasi, M., 2013. A Taxonomic Review of Allium subg. Melanocrommyum in Iran. Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben (IPK), 240p.

- Gabriela, F. and Luciani, A.K., 2006. Effect of explants and growth regulators in garlic callus formation and plant regeneration. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 87: 139-143.

- Ghaemizadeh, F., Dashti, F. and Ghahremani, H., 2011. Study of dormancy and germination among different populations of Mooseer. Abstracts of the 7th Congress of Iranian Horticultural Science, Isfahan, 5-8 September: 522-524.

- Ghahremani Majd, H., Dashti, F., Piri, Kh. and Yari, M.B., 2010. In vitro bulblet formation of Mooseer (Allium hirtifolium). Journal of Plant Production Technology, 9(2): 65-73.

- Jafari, R., Moieni, A., Karimzadeh, G. and Movahedi, Z., 2015. Effect of the BAP, Kin and GA3 on the in vitro shoot regeneration and effects of the activated charcoal and IAA on in vitro rooting in lisianthus plant (Eustoma grandiflurom). Journal of Applied Crop Breeding, 3(1): 57-67.

- Kashfi Bonab, A., 2011. The relative economic advantage the cultivation and trade of medicinal plants in Iran and its value in world markets. Commercial Surveys, 44(8): 78-67.

- Kashyap, B. and Dhiman, S.R., 2011. Effect of media on hardening of in vitro multiplied plantlets of gloxinia and saintpaulia under low cost polytunnels. International Journal of Farm Sciences, 1(2): 63-67.

- Luciani, G.F., Mary, A.K., Pellegrini, C. and Curvetto, N.R., 2006. Effects of explants and growth regulators in garlic callus formation and plant regeneration. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 87: 139-143.

- Martín-Urdíroz, N., Garrido-Gala, J., Martín, J. and Barandiaran, X., 2004. Effect of light on the organogenic ability of garlic roots using a one-step in vitro system. Plant Cell Reports, 22(10): 721-724.

- Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiology Plant, 15: 473-497.

- Omidi, M. and Farzin, N., 2012. Biotechnology approaches for improvement of medicinal plants. Modern Genetics Journal, 7(30): 209-220.

- Otroshi, M. and Karimi Dehkordi, R., 2014. Effect of different concentrations of plant growth regulators on in vitro micropropagation of cherry tomato. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 5(19): 127-134.

- Rahbar, M., Hoseini Taghavi, SA., Diba, K. and Heidari, A., 2005. A study of the effects of bactericidal extract shallot. Journal of Medicinal Plants, 13: 26-29.

- Torres, K., 1989. Tissue Culture for Horticulture Crop. Published by Van Nostrand Reinhold, New York, 224p.

- Tubić, L., Anačkov, G., Milojević, J., Ghalawenji, N., Mitić, N., Igić, R. and Zdravković-Korać, S., 2014. High variability in the tissue culture response of root-tips of Allium ascalonicum individuals and optimization of the regeneration procedure. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 118(1): 101-110.

- Wawrosch, C., Malla, P.R. and Kopp, B., 2001. Micropropagation of Alliun wallichii Kunth, a threatened medicinal plant of Nepal. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 37: 555-557.

- Xu, Z., Um, Y.C., Kim, C.H., Lu, G., Guo, D.P., Liu, H.L., Bah, A.A. and Mao, A., 2008. Effect of plant growth regulators, temperature and sucrose on shoot proliferation from the stem disc of Chinese jiaotou (Allium chinense) and in vitro bulblet formation. Acta Physiologiae Plantarum, 30(4): 521-528.