بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژِی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران

چکیده

عفونت‌های زخم ناشی از Candida albicans در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. عدم دسترسی آسان، گران بودن داروها، عوارض جانبی ناشی از آنها و به‌ویژه توسعه مقاومت دارویی، سبب شد تا استفاده از مواد بیولوژیک به‌عنوان راه‌حل‌های جایگزین مطرح گردد. یکی از این مواد بیولوژیک که از دیرباز خواص ضدمیکروبی آن به اثبات رسیده است، گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) می‌باشد. مطالعه اخیر به‌منظور بررسی اثر موضعی اسانس آویشن بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ انجام شد. در این مطالعه که بر روی 36 موش آزمایشگاهی سفید بزرگ نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 10±210 گرم انجام شد، پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد 5/1 در 5/1 سانتی‌متر در محل بین دو کتف، به‌وسیله 1/0 میلی‌لیتر از سوسپانسیون مخمر Candida albicansبلافاصله به محل زخم اعمال شد. سپس موش‌های آزمایشگاهی سفید بزرگ آزمایش در سه گروه 12تایی (شاهد، پماد 3% و پماد 5/1%) به‌طور تصادفی توزیع و هر گروه خود به 4 زیرگروه 3تایی (گروه‌های نمونه‌برداری در روزهای مختلف) تقسیم گردید. در طول اجرای طرح، در پایان روزهای 4، 8، 12، 16 و 20 از زخم‌های گروه‌های مختلف، به‌منظور بررسی‌های هیستوپاتولوژیک و شمارش مخمر، به‌وسیله پانچ مخصوص بیوپسی، نمونه‌ گرفته شد. براساس نتایج بدست‌آمده از این مطالعه، اختلاف معنی‌داری از نظر تأثیر پماد 3% و 5/1% در کاهش تعداد مخمر Candida albicansدیده نشد، ولی این اختلاف در مقایسه با گروه شاهد به‌طور محسوسی معنی‌دار بود (001/0>P). همچنین مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که از نظر کاهش عروق خونی، کاهش حضور سلول‌های چند هسته‌ای، افزایش سلول‌های فیبروبلاست و افزایش تعداد ماکروفاژها، هر دو پماد در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بهتر عمل کرده‌اند. در مجموع، با توجه به اینکه پماد 3% در بیشتر موارد با پماد 5/1% عملکرد مشابه داشته و در سایر موارد نسبت به هر دو گروه بهتر عمل کرده است، پماد 3% می‌تواند انتخاب بهتری برای استعمال موضعی در روند التیام و کاهش عفونت Candida albicans در محل زخم در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


- Agarwal, V., Lal, P. and Pruthi, V., 2010. Effect of plant oils on Candida albicans. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 43(5): 447-451.

- Beldon, P., 2010. Basic science of wound healing. Surgery (Oxford), 28(9): 409-412.

- Brown, A.E., 2009. Benson's Microbiological Applications: Laboratory Manual in General Microbiology, Short Version: McGraw Hill, 480p.

- Conforti, F., Sosa, S., Marrelli, M., Menichini, F., Statti, G.A. and Uzunov, D., 2008. In vivo anti-inflammatory and in vitro antioxidant activities of Mediterranean dietary plants. Journal of Ethnopharmacology, 116(1): 144-151.

- Cushnie, T.P.T. and Lamb, A.J., 2011. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents, 38(2): 99-107.

- Eming, S.A., Werner, S., Bugnon, P., Wickenhauser, C., Siewe, L. and Utermöhlen, O., 2007. Accelerated wound closure in mice deficient for interleukin-10. American Journal of Pathology, 170(1): 188-202.

- Farahpour, M. and Habibi, M., 2012. Evaluation of the wound healing activity of an ethanolic extract of Ceylon cinnamon in mice. Veterinární medicína, 57(1): 53-57.

- Isibor, J.O., Oseni, A., Eyaufe, A. and Ahmadu, T., 2008. Incidence of aerobic bacteria and Candida albicans in post-operative wound infections. African Journal of Microbiology Research, 2: 288-291.

- Kumar, V.P., Chauhan, N.S., Harish, P. and Rajani, M., 2006. Search for antibacterial and antifungal agents from selected Indian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 107(2): 182-188.

- Lerman, O.Z., Galiano, R.D., Armour, M., Levine, J.P. and Gurtner, G.C., 2003. Cellular dysfunction in the diabetic fibroblast: impairment in migration, vascular endothelial growth factor production, and response to hypoxia. American Journal of Pathology, 162(1): 303-312.

- Murray, C.K., Loo, F.L., Hospenthal, D.R., Cancio, L.C., Jones, J.A. and Kim, S.H., 2008. Incidence of systemic fungal infection and related mortality following severe burns. Burns, 34(8): 1108-1112.

- Naseri, M., 2004. Development of traditional medicin and WHO Guideline. Journal of Daneshvar Pezeshki, 11(52): 53-68.

- Ozay, Y., Ozyurt, S., Guzel, S., Cimbiz, A., Olgun, E.G. and Cayci, M.K., 2010. Effects of Equisetum arvense ointment on dermal wound healing in rats. Wounds, 22(10): 261-267.

- Pieroni, A., Muenz, H., Akbulut, M., Başer, K.H.C. and Durmuşkahya, C., 2005. Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany. Journal of Ethnopharmacology, 102(1): 69-88.

- Raja, R.D.A., Jeeva, S., Prakash, J.W., Antonisamy, J.M. and Irudayaraj, V., 2011. Antibacterial activity of selected ethnomedicinal plants from South India. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(5): 375-378.

- Sullivan, D.J., Moran, G.P., Pinjon, E., Al-Mosaid, A., Stokes, C. and Vaughan, C., 2004. Comparison of the epidemiology, drug resistance mechanisms, and virulence of Candida dubliniensis and Candida albicans. FEMS Yeast Research, 4(4-5): 369-376.

- Sasidharan, S., Nilawatyi, R., Xavier, R., Latha, L.Y. and Amala, R., 2010. Wound healing potential of Elaeis guineensis Jacq leaves in an infected albino rat model. Molecules, 15(5): 3186-3199.

- Tyagi, A.K. and Malik, A., 2011. Antimicrobial potential and chemical composition of Mentha piperita oil in liquid and vapour phase against food spoiling microorganisms. Food Control, 22(11): 1707-1714.

- Young, S.R. and Dyson, M., 1990. Effect of therapeutic ultrasound on healing of full thickness excised skin lesions. Uitrasonic, 28: 175-180.

- Zargari, A., 1995. Medicinal Plant (Vol. 1). Tehran Univercity, Tehran, 976p.