تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ریشه‌های موئین از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه گیاهی برخوردار هستند. در دهه‌های اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای به سنتز ترکیب‌های ثانویه ارزشمند در ریشه‌های موئین معطوف شده‌است. این تحقیق به‌منظور بهینه‌سازی القاء و شرایط کشت ریشه معمولی و ریشه موئین گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA انجام شد. این تحقیق طی دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول به‌منظور ریشه‌زایی ریزنمونه‌های برگ از اکسین‌های IAA و NAA در محیط کشت MS نیمه جامد با غلظت‌های مختلف 0، 3/0، 6/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر استفاده گردید. آنگاه بیشترین میزان القای ریشه (100%) و بیشترین میانگین تعداد ریشه در غلظت 1 میلی‌گرم در لیتر NAA بدست آمد. در مرحله دوم، القای رشد و تکثیر ریشه‌های نابجا و موئین بدست‌آمده از ریزنمونه برگ، در محیط کشت MS مایع با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA در غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست‌آمده مشخص شد که بیشترین وزن‌ تر و بیشترین وزن خشک ریشه در محیط کشت MS مایع حاوی 3/0 میلی گرم در لیتر NAA و 5/1 میلی‌گرم در لیتر IBA حاصل شد و در تیمارهایی که حاوی NAA بودند ریشه موئین تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها


- Bais, H.P., Sudha, G., George, J. and Ravishankar, G.A., 2001. Influence of Exogenous hormones on growth and secondary metabolite production in hairy root cultures of Cichorium intybus L. cv. lucknow local. In vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 37(2): 293-299.

- Choi, G.W., Kim, D.S., Hwang, H.J., Chae, W.B. and Lee, Y.H., 2009. Plant regeneration from cotyledon explants in leaf chicory (Cichorium intybus L. var. foliosum). Horticulture, Environment and Biotechnolgy, 50(1): 40-44.

- Dhakulkar, S., Bhargava, S., Ganapathi, T.R. and Bapat, V.A., 2005. Induction of Hairy root in Gmelina arborea Roxb. using Agrobacterium rhizogenes. BARC Newsletter (Founder’s Day Special Issue), 261: 100-106.

- De Klerk, G.J., Brugge, J.T. and Marinova, S., 1997. Effectiveness of indoleacetic acid, Indolebutyric acid, napthalenacetic acid during adventitious root formation in vitro in Malus ‘Jork 9’. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 49: 39-44.

- Giri, A. and Narasu, M.L., 2000. Transgenic hairy root: recent trends and applications. Biotechnology Advances, 18: 1-22.

- Karimi, H., 1995. Names Persian and English, Scientific: Iran of Plants. Academic Press, Iran, 772p.

- Maroufi, A., Karimi, M., Mehdikhanlou, K., Bockstaele, E.V. and Loose, M.D., 2012. Regeneration ability and genetic transformation of root type chicory (Cichorium intybus var. sativum). African Journal of Biotechnology, 11(56):
11874-11886.

- Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with Tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15(3): 473-497.

- Nandagopal, S. and Ranjitha Kumari, B.D., 2006. Adenine sulphate induced high frequency shoot organogenesis in callus and in vitro flowering of Cichorium intybus L. cv. Focus: a potent medicinal plant. Acta Agriculturae Slovenica, 87(2): 415-425.

- Nandagopal, S. and Ranjitha Kumari, B.D., 2007. Effectiveness of auxin induced in vitro root culture in chicory. Journal of Central European Agriculture, 8(1):73-80.

- Nishimura, H. and Satoh, A., 2006. Antimicrobial and nematicidal substances from the root of chicory (Cichorium intybus L.). Biomedical and Life Sciences, 2: 177-180.

- Rehman, R.U., Israr, M., Srivastava, P.S., Bansal, K.C. and Abdin, M.Z.,2003. In vitro regeneration of witloof chicory(Cichorium intybus L.) from leaf explant and accumulation of esculin. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 39(2): 142-146.

- Tripathi, L. and Tripathi, J.N., 2003. Role of biotechnology in medicinal plants. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2(2): 243-253.

- Xing, J.M., Zhao, D.X., Li, M.Y., Ye, H.Ch., Li, G.F. and Li, Z.H., 1998. Cell growth and flavonoids production in suspension culture of Saussurea medusa. Acta Botanica Sinica, 40(9): 836-841.

- Yang, K.Y., Lee, S.Y., Park, W.T., Park, N.I. and Park, S.U., 2010. Exogenous auxins and polyamines enhance growth and rosmarinic acid production in hairy root cultures of Nepeta cataria L. Plant Omics Journal, 3(6): 190-193.

- Yucesan, B., Turker, A.U. and Gurel, E., 2007.TDZ-induced high frequency plant regeneration through multiple shoot formation in witloof chicory(Cichorium intybus L.).Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 91(3): 243-250.

- Zargari, A., 1989. Medicinal Plants (Vol 2). Tehran University Press, Tehran, 212p.