اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

صبر‌زرد (Aloe vera L.) یکی از گیاهان با ارزش در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی محسوب می‌شود. باتوجه به نیاز روزافزون به این گیاه تحقیقات گسترده‌ای بر کشت درون شیشه‌ای آن انجام شده است. تکثیر درون شیشه‌ای این گیاه روشی مناسب و کار‌آمد برای تکثیر انبوه و همچنین استفاده از متابولیت‌های ثانویه می‌باشد. در این تحقیق بهترین روش سترون‌سازی ریز‌نمونه‌های برگرفته از گیاهچه‌های آلوئه‌ورا و اثر تنظیم‌کننده‌های رشد BAP، NAA و زغال فعال مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بر پایه طرح کاملاً تصادفی (CRD)، 3 تکرار و 5 تیمار طراحی شد. BAP با غلظت‌های 5 و 4 میلی‌گرم در لیتر وNAA 2/0 میلی‌گرم در لیتر و زغال فعال 2 گرم در لیتر در محیط کشت MS برای القا جوانه‌های جانبی از گیاهچه مورد مطالعه قرار گرفت. بهترین پروتکل، قارچ‌کش کاربندازیم 1% (20 دقیقه)، الکل 70% (30 ثانیه)، هیپوکلرید سدیم 5/2% (20 دقیقه)، کلرید جیوه 1/0% (10 دقیقه) بود و همچنین محیط کشت MS به همراه 5 میلی‌گرم در لیتر BAP و 2 گرم در لیتر زغال فعال بهترین محیط برای القاء جوانه جانبی شناخته شد. جوانه‌های بدست‌آمده در محیط کشت MS حاوی 2/0 میلی‌گرم در لیترNAA ریشه‌دار شدند و 85% پاجوش‌های بدست‌آمده پس از طی مرحله سازگاری در گلخانه زنده ماندند.

کلیدواژه‌ها


- Abdollahzadeh, N., Daneshvar, M.H. and Moallemi, N., 2006. In vitro callus induction and plantlet regeneration of Aloe. Iranian Journal of Horticultural science and technology, 7(2): 77-92.

- Chow, J.T., Williamson, D.A., Yates, K.M. and Goux, W.J., 2005. Chemical characterization of the immunomodulating polysaccharide of Aloe vera L. Carbonydrate Research, 340: 1131-1142.

- Cole, L. and Heard, C., 2007. Skin permeation enhancement potential of Aloe vera and a proposed mechanism of action based up on size exclusion and pull effect. International Journal of Pharmaceutics, 333: 10-16.

- HamidOghli, Y., Fatahi Moghadam, J. and Fotouhi Ghazvini, R., 2005. In vitro propagation of medicinal plant Aloe (Aloe barbadensis Mill.). Iranian Journal of Agricultural Science, 36(4):
903-909.

- Karimi, H., 2010. Aloe vera. Agricultural Sciences, Iran, 64p.

- Keijzer, C. and Cresti, M., 1987. A comparison of anther tissue development in male sterile Aloe vera and male fertile Aloe ciliaris. Annals of Botany, 59(5): 533-542.

- Kumar, M., Singh, S. and Singh, S., 2011. In vitro morphogenesis of a medicinal plant Aloe vera L. Asian Journal of Plant Science and Research, 1(1): 31-40.

- Meyer, H.J. and Vanstaden, J., 1991. Rapid in vitro propagation of Aloe barbadensis Mill. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 26(3): 167-171.

- Mousavi, F. and Esteki, M., 2010. Aloe vera Plant Thousands Treatment: Planting, Harvesting and Medicinal Properties-Health. Publications Nasouh, Iran, 98p.

- Mukherjee, A. and Roychowdhury, B., 2008. The in vitro propagation of Aloe vera sp. TIG Research Journal, 1(2): 116-119.

- Natali, L., Sanchez, I.C. and Cavallini, A., 1990. In vitro culture of Aloe barbadensis Mill.: Micropropagation from vegetative meristems. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 20: 71-74.

- Nayanakantha, N.M.C., Singh, B.R. and Kumar, A., 2010. Improved culture medium for micropropagation of Aleo vera L. Tropical Agricultural Research & Extension, 13(4): 87-93.

- Saggoo, M.I. and Kaur, R., 2010. Studies in North Indian Aloe vera: callus induction and regeneration of plantlets. Scholars Research Library, 2(2):
241-245.

- Supe, U.I., 2007. In vitro regenaration of Aloe barbadensis. Biotechnology, 6(4): 601-603.

- Williams, M.S., Burk, M., Loprinzi, C.L., Hill, M., Schomberg, P.J., Nearhood, K., O'Fallon, J.R., Laurie, J.A., Shanahan, T.G., Moore, R.L., Urias, R.E., Kuske, R.R., Engel, R.E. and Eggleston, W.D., 1996. Phase III double-blindevaluation of an Aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-inducedskintoxicity. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 36(2):
345-349.

- Yazdani, D., Rezaei, M.B., Kianbakht, S. and Khosravani, S., 2006. A. review of various aspects of medicinal Aloe Vera L. Journal of Medicinal Plants, 5(19): 1-8.

- Yin, C. and Xu, C., 1998. Effect of aloe-emodin on proliferation of vascular smooth muscle cells after arterial injury. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 18(7): 420-422.

- Yongchaiyudha, S., Rungpitarangsi, V., Bunyapraphatsara, N. and Chokechaijaroenporn, O., 1996. Antidibetic activity of Aloe vera L. juice. I. Clinical trial in new cases of diabetes mellitus. Phytomedicine, 3(3): 241-243.

- Ziaee, S., Mesgarpur, B. and Shabestary, A., 2005. Caution and Herb-Drug Interactions Based on Evidence. Timorzadeh Publisher, Iran, 466p.