نویسنده = عباس کیانی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

دوره 23، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 195-203

حسین زینلی؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ مسعود عسگرزاده؛ عباس کیانی‌پور؛ مرتضی ابطحی